ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ศพด.สังกัด อบต.ท่าข้าม จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 16 พ.ค.66-30 มิ.ย.66 จำนวน 32 วัน สำหรับเด็ก 620 คน จัดซื้อนม ยู เอช ที (UHT) รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. และนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง