ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮขนาด 200 แรงม้า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง