messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสิทธิชัย คำหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
โทรศัพท์ : 081-9785120
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นางสาววรรณนภา แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 093-141-9653
นางสาววาสนา วระดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
โทรศัพท์ : 081-351-5602
นายสุทธิรักษ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
โทรศัพท์ : 084-840-3129